Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedir ?

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI KARARI NEDİR?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, yapılan yargılama sonucunda sanığın suçlu olmasına rağmen belli koşulların gerçekleşmesi nedeniyle hükmolunan cezanın açıklanmasının ertelenmesidir. Bu noktada yargılama tamamlanmış olmamaktadır, sanığın suçluluğuna rağmen sanığa bir olanak daha tanınır. Bununla birlikte belirli bir ağırlığa ulaşmayan mahkumiyetlerde ikinci bir şans tanınmış olur. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı alınabilmesi için öncelikle sanığa yüklenen suçun tespiti gerekir.

Sanık hakkında verilen mahkûmiyet CMK m.223/5’e göre olmalıdır.

CMK m. 223/5: “Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir.”

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ ŞARTLARI

1-Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olmalıdır.

2-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması gerekir. Sanık hakkında daha önce taksirli suç nedeniyle mahkûmiyet veya kasıtlı suç nedeniyle güvenlik tedbirine hükmedilmiş olması hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına engel olmaz. Kasten işlenen suçtan alınan cezanın ertelenmesiyle birlikte deneme süresi iyi geçmiş olsa bile hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmez çünkü suç bu şekilde infaz süresini tamamlamıştır, yani mahkumiyete ilişkin sonuçlar devam etmiştir.

3-Hâkim tarafından sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak, sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate ulaşması gerekir. Bu saikle karar verilirken sadece duruşma esnasındaki tutum ve davranışlara bakılmaz, burada müvekkillerin kişiliği ile ilgili bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi gerekir. Sanığın sabıkasına, devam etmekte olan davası olup olmadığına bakılır.

4-Suçun işlenmesiyle veya kanunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir. Sanığın derhal yerine getiremediği durumlarda taksitler halinde ödeme imkanı tanınmıştır. Buradaki zarar maddi zararlardır, manevi zararların giderilmesi hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı bakımından gerekli değildir.

5-Sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmelidir. Yargılama esnasında sanığa kabul edip edilmediği sorulmaktadır, sanığın kabul etmemesi durumunda bu karar verilmez.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASININ YASAK OLDUĞU HALLER

1-Uzlaştırma: Uzlaştırma söz konusu suç bakımından uygulanabilir ise öncelikle uzlaşmaya gidilir. Eğer taraflar uzlaşırsa direkt olarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilir. Sanığın uzlaşmadığı yani uzlaşmanın gereklerini yerine getirmediği takdirde mahkeme şartlara bakmaksızın hükmü açıklar. HAGB uygulanamaz.

2-Anayasa madde 174’te koruma altına alınan suçlar.

SANIK HAKKINDA UYGULANABİLECEK DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ

•Sanığın bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesinin sağlanması.

•Sanığın bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılması.

•Sanığın belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine hükmedilmesi.

HÜKMÜN AÇIKLANAMSININ GERİYE BIRAKILMASI KARARININ UYGULANMASI

HAGB kararının verilmesiyle, kurulan hüküm sanık hakkında sonuç doğurmaz. Mahkûm olunan hapis cezası ne ertelenmiş olur ne de seçenek yaptırıma hükmolunur. Sanığın yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde mahkeme cezanın yarısının infazına ya da hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verebilir.

Kararla birlikte sanık 5 yıl denetime tabi olur. Bu 5 yıl içinde bir daha kasıtlı suç nedeniyle HAGB kararı alınamaz.

5 yıl boyunca kasten yeni bir suç işlenmediği ve tedbir yükümlülüklerine uygun davranıldığı halde davanın düşmesine karar verilir.

Sakarya, İstanbul ve Kocaeli çevresinde hizmet veren Kolektif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Ceza hukuku, Boşanma hukuku, İcra hukuku bakımından dava takibi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

İletişim Kanallarımız

WhatsApp

0(541) 938 19 38

YASAL UYARI : Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir. Böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır.
Avukata Danışma