BLOG

İcra ve İflas Hukuku Hakkında

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır...

Tümünü Oku

Ceza Hukuku Hakkında

Toplumsal hayat içinde herkes her an bir suç mağduru olabilir ve bu nedenle ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalar da yer bulabilir...

Tümünü Oku

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu madde satmak, Türk Ceza Kanunu m.188’de düzenlenmiştir...

Tümünü Oku

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Hakkında

Muvazaa, ‘’danışık, danışıklık’’ anlamına gelen bir sözcük olup, muris muvazaası, miras bırakanın, danışıklı işlemler yaparak mirasçılarını mirasından yoksun bırakmasıdır...

Tümünü Oku

İcra Takip Yolları Hakkında Genel Bilgiler

İcra takibi, borçların devlet kuvveti yardımı ile (zorla) yerine getirilmesi maksadıyla yapılmaktadır...

Tümünü Oku

Boşanma ve Aile Hukuku Hakkında

Aile Hukuku, aile ilişkilerini düzenleyen Medeni Hukuk’un bir alt dalıdır.  Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nda evlilik hukuku, hısımlık ve vesayet olmak üzere 3 ana başlık altında düzenlenmiştir...

Tümünü Oku

Miras Hukuku Hakkında

Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, onun mirasının kimlere, hangi oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalını ifade etmektedir...

Tümünü Oku

Gayrimenkul Hukuku Hakkında

Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir...

Tümünü Oku

Ticaret ve Şirketler Hukuku Hakkında

Ticaret hukuku; üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri düzenleyen ve bunları konu edinen Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku ile bağlantılı, uluslararası nitelik taşıyan özel bir hukuk dalıdır...

Tümünü Oku

İdare ve Vergi Hukuku Hakkında

İdare, devletin yürütme ergi içinde; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve bakanlar dışında kalan kısmı ile il özel idaresi, belediye, köy, üniversite, TRT, meslek kuruluşları gibi diğer kamu tüzel kişilerini ifade eder...

Tümünü Oku

Yabancılar Vatandaşlık Hukuku Hakkında

Yabancılar Hukuku, Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların Anayasa’nın 90. maddesi gereğince Türk Hukuku’na dâhil olmasıyla yürürlüğe giren kuralların bütünü anlamına gelmektedir...

Tümünü Oku

İş Hukuku Hakkında

İşçiler ve işverenler arasında yaşanan uyuşmazlıklar esasen, işçinin çalışma şartları, işçilik alacakları, sözleşmenin feshi, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, ücretin ödenme şekli, işçinin iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ihlali, işe iade ve benzer alacak ve hususlardan doğmaktadır...

Tümünü Oku

Bilişim Hukuku Hakkında

Bilişim, bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasıdır. Bu çerçevede bilişim kavramı, pos cihazları, bilgisayarlar, cep telefonu, tablet vb. benzeri araçlarla yapılan bilgi aktarımlarını ifade etmektedir...

Tümünü Oku

Borçlar Hukuku Hakkında

Borçlar hukuku eşitler arasındaki borç ilişkisini inceleyen haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve sözleşme olmak üzere 3 ana başlık altında incelenip bireylerin birbiri üzerinde yarattığı borç ilişkisini konu alan hukuk dalıdır...

Tümünü Oku

Sigorta Hukuku Hakkında

Sigorta hukuku, sigortacının zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun meydana gelmesi halinde, bunun ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeleri ve sigorta...

Tümünü Oku